Call Us on 061-504046
Please watch the tutorial video before applying application here

Welcome To Scholarship Portal

Apply Online

Apply for Scholarship in different faculty online using this portal.

Print Admit Card

Generate and Print Your Admit Card

Anusuchi Form

Choose Program and Colleges after being selected in Merit List.

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको SECOND-AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको SECOND-AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको Third Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको Third Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको Third Awarded Li... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको Second Awarde... read more

पोखरा विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह SCHOLARSHIP PROGRAM को ADMIT CARD PRINT गर्ने संम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह SCHOLARSHIP PROGRAM को ADMIT CARD PRINT गर्ने संम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Scholarship Program को Ad... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा केन्द... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय थप गरिएको... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुको Awa... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अध्ययनका लागि आवेदन माग गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अध्ययनका लागि आवेदन माग गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत आंगिक, संयुक्त आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त शै... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि Pa... read more

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्ने... read more

स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृयाका सम्पूर्ण कामकार्वाहीहरु समाप्त भएको सूचना ।
स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृयाका सम्पूर्ण कामकार्वाहीहरु समाप्त भएको सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट यस वर्ष २०८० सालको सूचना मार्फत आवेदन माग... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Aw... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List&n... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying/Scholarship को Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying/Scholarship को Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying मा समावेश भएका वि... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तरतहमा अध्यापन गराइने MBA र... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Paying/Scholarship Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Paying/Scholarship Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Paying/Scholarship Program क... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded L... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको AWARDED LIST (College and Program Selection) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको AWARDED LIST (College and Program Selection) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको AWARDED LIST (College and Program Selection) प्रक... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Master Level का Fee Paying/Scholarship प्रवेश परीक्षाको समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Master Level का Fee Paying/Scholarship प्रवेश परीक्षाको समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Payin... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको Merit List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको Merit List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको Merit List प्रकाशित गरिएको सम... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Revised-Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Revised-Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको संलग्न बमोजिमको Revised-Merit List प्रकाशित गरिए... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबै... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबै... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Payin... read more

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।
मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको कार्यक्रममा छात्रवृत्तिमा... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्... read more

Transcript/Character Certificate Upload गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
Transcript/Character Certificate Upload गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट Transcript/Character Certificate पेश गर्न समय थप गरिएको... read more

Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०८०।०५।२७ गते विहान ८ बजेदेखि हुने व्यवस्थापन स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्तिको परीक्षामा भागलिन... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाश... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति  Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०८० मा भागलिने अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०८० मा भागलिने अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, व्यवस्थापन संकाय र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संका... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति परीक्षाको Award... read more

पो.वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Masters Level मा Admission हुने समय थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।
पो.वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Masters Level मा Admission हुने समय थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

पो.वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Masters Level मा Admission हुने समय थप गरिएको सूचना सम्... read more

पोखरा विश्वविद्याय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्याय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्याय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका  Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee... read more

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded... read more

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना ।
व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit L... read more

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पास लिष्ट प्रकाशित गरिएको सूचना ।
व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पास लिष्ट प्रकाशित गरिएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पास लिष... read more

स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समयावधि थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।
स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समयावधि थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका आंगिक स्कूल तथा सम्बन्धन प्राप्त... read more

स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना
स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन... read more

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको सूचना ।
पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको सूचना ।

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको संलग्न बमोजिमको सूच... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को संलग्न बमोजिमको T... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को संलग्न बमोजिमको Awarded List प्रक... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको संलग्न Second-Awar... read more

पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको बारे सम्बन्धित सबैको... read more

Bachelor of Arts Bachelor of Laws(B.A.LL.B.) छात्रवृत्ति परीक्षाको Admit-Card प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
Bachelor of Arts Bachelor of Laws(B.A.LL.B.) छात्रवृत्ति परीक्षाको Admit-Card प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Bachelor of Arts Bachelor of Laws(B.A.LL.B.) छात्रवृत्ति परीक्षाको Admit-Card प्रिन्ट गर्ने सम्बन... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट स्नातक तहका कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित गरिएको सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट स्नातक तहका कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित गरिएको सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट स्नातक तहका कार्यक्रमहरुको Awarded List... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarde... read more

Bachelor of Arts Bachelor of Laws (B.A.LL.B.) छात्रवृत्तिमा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।
Bachelor of Arts Bachelor of Laws (B.A.LL.B.) छात्रवृत्तिमा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्न लागेको Bachelor of Arts Bachelor of Laws (... read more

स्नातकतह छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न College, Program र Quota सम्बन्धि सूचना ।
स्नातकतह छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न College, Program र Quota सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिले मिति २०७९/०७/२३ गते प्रकाशित गरेको Merit L... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित ग... read more

विज्ञान तथा प्रविधी संकाय स्नातकोत्तरतह Scholarship/Paying Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धी सूचना
विज्ञान तथा प्रविधी संकाय स्नातकोत्तरतह Scholarship/Paying Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धी सूचना

विज्ञान तथा प्रविधी संकाय स्नातकोत्तरतह Scholarship/Paying Program को मिति २०७९-०७-२३ गते हुने प्... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Downl... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको मिति २०७९।०६।२८ र २९ गते लिईएको व्यवस्थापन संकाय, मान... read more

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सम्बन्ध... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको यही मिति २०७९/०६/२८ गते र २९ गते हुन गइरहेको प्रवेश पर... read more

पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्बाट विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७९ को अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७९ को अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सं... read more

स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सू... read more

MBA को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
MBA को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

MBA को Third-Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

read more
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्... read more

Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना
Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना

Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना

read more
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०७८ को Revised Awarded List सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०७८ को Revised Awarded List सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७८।११।२८ गते प्रकाशित भएको पो.वि.स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded List मा मिति २०... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समिति, २०७८ बाट मिति २०७८।०९।२१ र २२ गते लिएको वि... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको मार्च सेसनको छात्रवृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको मार्च सेसनको छात्रवृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको मार्च सेसनको छात्रवृत्ति... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Revised Merit List र अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Revised Merit List र अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Revised Merit List र अनुसूचि ४ को अध्ययन गर्... read more

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Scholarship-Quota सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Scholarship-Quota सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Scholarship-Quota सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी... read more

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Merit-List प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Merit-List प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को Merit-List प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरु... read more

प्रकाशित पास लिस्टमा सुधार गरिएको सम्बन्धमा
प्रकाशित पास लिस्टमा सुधार गरिएको सम्बन्धमा

प्रकाशित पास लिस्टमा सुधार गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना सम्वन्धित सबैको लागी जानकारी गराइ... read more

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को उतीर्ण सुचि (Pass-List) प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को उतीर्ण सुचि (Pass-List) प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को उतीर्ण सुचि (Pass-List) प्रकाशित सम्बन्ध... read more

पाेखरा विश्वविदालय स्नातक तह छात्रवृतिकाे प्रवेश पत्र (Admit Card) वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
पाेखरा विश्वविदालय स्नातक तह छात्रवृतिकाे प्रवेश पत्र (Admit Card) वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

पाेखरा विश्वविदालय स्नातक तह छात्रवृतिकाे मिति २०७८ पुस २१ र २२ गते लिइने विज्ञान तथा प्र... read more

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय तालिका परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय तालिका परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय तालिका परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त ज... read more

पोखरा विस्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौट समितिको अत्यन्त जरुरी सुचना |
पोखरा विस्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौट समितिको अत्यन्त जरुरी सुचना |

पोखरा विस्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौट समितिको अत्यन्त जरुरी सुचना

read more
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृति - २०७८ को सूचना
पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृति - २०७८ को सूचना

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृति - २०७८ को सूचना सम्बंदित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ |

... read more
Important Scholarship Notice for Letter distribution
Important Scholarship Notice for Letter distribution

Important Scholarship Notice for Letter distribution

read more
Importance Notice
Importance Notice

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated read more

Call For (Private) Anusuchi Application
Call For (Private) Anusuchi Application

Students of Faculty of Management (Except BBA), Faculty of Science and Technology Kha, and Facult... read more

Important Notice for Anusuchi- 2 Science and Technology Ka (Government other than 6-10)
Important Notice for Anusuchi- 2 Science and Technology Ka (Government other than 6-10)

Important Notice for Anusuchi- 2 Science and Technology Ka (Government other than 6-10) 

read more
Scholarship Award List-I (Science & Technology Ka and Management)
Scholarship Award List-I (Science & Technology Ka and Management)

Scholarship Award List-I (Science & Technology Ka and Management) have been published. The li... read more

Scholarship Award List-I (Science & Technology Kha and Humanities)
Scholarship Award List-I (Science & Technology Kha and Humanities)

Scholarship Award List-I have been published. The list contains the scholarship award list for th... read more

Important Scholarship Notice for dabibirodh
Important Scholarship Notice for dabibirodh

Two days has been added for dabibirodh

read more
Important Notice and Instructions Regarding Scholarship Entrance Admit Card Download
Important Notice and Instructions Regarding Scholarship Entrance Admit Card Download

Important Notice and Instructions Regarding Scholarship Entrance Admit Card Download

read more
Important Notice Regarding Pokhara University Bachelor Level Scholarship Examination 2077
Important Notice Regarding Pokhara University Bachelor Level Scholarship Examination 2077

Important Notice Regarding Pokhara University Bachelor Level Scholarship Examination 2077

read more
NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP-2077
NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP-2077

NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP-2077

read more
NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP 2077
NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP 2077

NOTICE REGARDING THE ONLINE FORM VERIFICATION OF BACHELOR LEVEL SCHOLARSHIP 2077

read more
PU Bachelor Level Scholarship Deadline
PU Bachelor Level Scholarship Deadline

The deadline of PU Bachelor Level Scholarship 2077 has been changed student can now submit their... read more

Pokhara University Bachelor Level Scholarship Notice - 2077
Pokhara University Bachelor Level Scholarship Notice - 2077

Pokhara University has opened scholarships for various programs. The details about the scholarshi... read more

Verification of Email Registration
Verification of Email Registration

This to inform you that due to a problem with our email server. We are replacing the email verifi... read more

Regarding Email Verification Issue.
Regarding Email Verification Issue.

We have come to know that students were facing email verification problems. The issue has been re... read more

Latest Event

About Us

Pokhara University (PU), aiming at making higher education accessible to the underprivileged section of society, provides scholarships to 10 percent of approved quota of students in affiliated Colleges and 20 percent in constituent schools. The graduates from government and non-government schools or colleges are eligible to apply for scholarships and financial supports. The PU Scholarship Selection Examination decides to award scholarships based on applicants’ credentials, economic background, examination followed by an interview.

Contact